Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η Ν.Κ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.:

 • ‘Εχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων καθορίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το σύστημα.
 • Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων είναι σύμφωνη με τους στόχους και τις απαιτήσεις των πελατών, της εταιρείας, όπως έχουν αποτυπωθεί στις παραγγελίες-αναθέσεις, της ευαισθητοποίησης προς τους πιθανούς καταναλωτές, της νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών με συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους από τα τρόφιμα.
 • Έχει ορίσει μετρήσιμους στόχους των οποίων τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της επιχείρησης.
 • Διασφαλίζει ότι η Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων κοινοποιείται, είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Επίσης διασφαλίζει κλίμα συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση.
 • Εξασφαλίζει την αναγκαία υποδομή, τους αναγκαίους πόρους και τα μέσα για την εφαρμογή, την τήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων. Η επάρκεια, διαχείριση και ανάγκη πόρων εξετάζεται από τη Διοίκηση στη Σύσκεψη Ανασκόπησης του Συστήματος.
 • Αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση – εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της σε τεχνικές ελέγχου και οργάνωσης της δραστηριότητάς της.
 • Φροντίζει ώστε να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία τόσο με το προσωπικό όσο και με προμηθευτές, πελάτες, αρμόδιες αρχές και οργανισμούς ώστε να είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση στην αλυσίδα τροφίμων αναφορικά με την Ασφάλεια των Τροφίμων.
 • Εφαρμόζει πιστά τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, που έχει αναπτυχθεί σε όλα τα στάδια δραστηριότητάς της.
 • Η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του Συστήματος περιλαμβάνει ελέγχους (εσωτερικές επιθεωρήσεις), που σκοπό έχουν την αναγνώριση τυχόν αποκλίσεων και τον καθορισμό διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
 • Αναγνωρίζει, προάγει και ανταμείβει τα μέλη της που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των στόχων ασφάλειας που θέτει

Για την επίτευξη των παραπάνω, η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, καθώς επίσης και σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Σύστημα είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της επιχείρησης στην αγορά που δραστηριοποιείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του. Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει θεσπίσει η επιχείρηση είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και η εκπλήρωσή της αποτελεί καθημερινό τους μέλημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καραμπάσης Παναγιώτης